Sdílejte

Představujeme

Jakub Hlávka je novým členem SYRI

Vědecký tým Národního institutu SYRI má novou posilu. Výzkumnou skupinu zaměřenou na efektivitu zdravotního systému doplní Jakub Hlávka, který se před časem vrátil ze Spojených států amerických. Pomůže mj. s analýzou dat a jejich předáváním decizní sféře. Tento proces, který je v USA naprosto běžný, je v českém prostředí stále v plenkách, upozorňuje Hlávka v rozhovoru.

Stáváte se novým členem SYRI. Čím se budete ve výzkumné skupině zaměřené na efektivitu zdravotního systému zabývat?

Těším se velmi na spolupráci s mnoha kolegy z Masarykovy univerzity a dalších předních pracovišť v ČR. Budeme pracovat s dostupnými daty o fungování českého zdravotnictví a sbírat data nová. Zajímat nás budou mj. oblasti chronických onemocnění, která jsou největším zdrojem nákladů pro zdravotnictví, a otázky stárnutí populace, kvality a dostupnosti péče, hodnocení nákladové efektivity či moderních modelů úhrad a ekonomických incentiv v systému veřejného zdravotního pojištění.

Přinášíte dlouhodobé zkušenosti z USA, kde jste se věnoval ekonomii zdravotnictví. V jakých oblastech vidíte největší rezervy českého systému?

Rezerv je mnoho, ale jednou z největších je relativně slabá kapacita státu připravovat se na dlouhodobé výzvy a využívat příležitosti, které přinášejí moderní technologie. Kvůli tomu tak patříme téměř již na chvost vyspělých zemí v oblasti digitalizace zdravotnictví nebo jsme téměř kompletně nepřipravení na stárnutí populace. 

Jedním z Vašich výzkumných témat je právě stárnutí populace. Je na to český zdravotní systém připravený?

Bohužel není. Stárnutí bude zvyšovat tlak na finanční a lidské zdroje a jinak, než zvýšením efektivity systému tento problém nevyřešíme. Kosmetické změny, ke kterým jsme se uchylovali v posledních letech, již nebudou stačit. Je potřeba velmi výrazně posílit kvalitu primární péče (praktických lékařů), aby napomáhali v koordinaci péče a primární i sekundární prevenci, posílit roli geriatrické péče, která umí poskytnout komplexní pohled na křehkého staršího člověka, zvýšit dostupnost terénních služeb v oblasti dlouhodobé péče, která už teď kolabuje, a částečně racionalizovat i akutní péči, aby si zachovala i nadále svou kvalitu. To jsou všechno úkoly, kterým čelí ostatní vyspělé země a Česká republika se jim nevyhne, pokud nebude chtít sledovat postupně se zhoršující dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro drtivou většinu populace.

Na Masarykově univerzitě vedete centrum pro ekonomii zdravotnictví. Můžete ho blíže představit?

Jedná se o nový Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII), který má tři cíle. Prvním je koordinovat výzkum v oblasti ekonomie zdravotnictví – tam se nám již podařilo získat jak projekt MASH Masarykovy univerzity, tak granty Horizon Europe (k tématu paliativní péče), Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (v oblasti Alzheimerovy choroby) a amerického NIH (pilotní projekt v oblasti mikrosimulací souvisejících se stárnutím populace). Druhým úkolem je koordinace výuky v novém inženýrském programu Applied Health Economics, který budeme vyučovat od podzimu 2025. A třetím úkolem je přispívání do veřejné debaty, mj. o potřebných změnách v českém zdravotním a sociálním systému. Již jsme navázali spolupráci s CERGE-EI a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a spolupráce se SYRI si velmi cením právě díky velkému společenskému přesahu aplikovaného výzkumu všech jeho členů.

Jedním z cílů činnosti SYRI je předávat odborná zjištění směrem k politikům, aby se na základě nich rozhodovali. Jak tato otázka funguje v USA a jak v ČR?

V USA se jedná o zaběhaný proces, který je v ČR relativně v plenkách. Mimo jiné jsem působil přes 5 let v instituci RAND Corporation, která poskytuje špičkový aplikovaný výzkum právě pro mnoho amerických institucí, od Bílého domu až přes různá ministerstva a agentury. Nic takového v ČR není. Je těžké takovou instituci vybudovat bez jistoty financování – lidé v českém akademickém a výzkumném prostředí jsou často závislí na krátkých a často i malých grantech, nemají tak prostor se soustředit na skutečně dlouhodobé priority pro veřejný sektor. Český stát má v oblasti zdravotnictví sice ÚZIS a další instituce, ale ty nemají často odbornost a kapacitu připravovat více než pouze souhrnné statistiky. Pro přípravu doporučení, mezinárodní srovnání a hodnocení nákladové efektivity (či jiných dimenzí veřejných politik) jsou ale výzkumné kapacity v ČR zatím nedostatečné. Doufám, že do nich bude v budoucnu stát více investovat. Důležitým aspektem je samozřejmě i komunikace poznatků a doporučení, která je v ČR zatím méně kvalitní a široká veřejnost tak často o tom, na čem panuje vědecká shoda, neví.

 Co Vás na práci vědce nejvíce baví?

Mám rád práci s daty i s lidmi a komunikaci složitých otázek široké veřejnosti. Dlouhodobě jsem měl možnost spolupracovat s nejlepšími experty v oboru, právě třeba v oblasti připravenosti na nové terapie při léčbě v Alzheimerovy choroby, a doufám, že se nám i v ČR podaří ukázat, jak může kvalitní aplikovaná věda pomoci v rozhodování státu a zvyšování kvality života všech obyvatel v naší zemi.

 

Jakub Hlávka působí na Masarykově univerzitě, kde vede Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII) na Ekonomicko-správní fakultě. Zabývá se zejména tématy v oblasti ekonomie zdravotnictví, včetně stárnutí populace, přístupů k moderním léčivům, a otázkami nerovností ve zdraví. Dlouhodobě působil ve Spojených státech, kde stále vyučuje na University of Southern California v Los Angeles. Je rovněž zakladatelem Iniciativy pro efektivní zdravotnictví, která se věnuje analýzám dat o českém zdravotnictví a přípravě doporučení pro jeho efektivnější fungování. V minulosti působil na projektech pro americká ministerstva zdravotnictví a obrany, agenturu NASA či Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Má další zkušenosti ze soukromého i veřejného sektoru v ČR, USA, Německu a Velké Británii.