Organizační struktura

Koordinační rada

Vrcholným orgánem SYRI je Koordinační rada na úrovni prorektorů obou univerzit (MUNI, UK) a místopředsedy Akademie věd ČR. Jejím úkolem je schvalovat základní koncepci institutu a dohlížet na její realizaci, schvalovat společná pravidla pro oblast rozvoje lidských zdrojů a řízení rizik, projednávat zprávy Řídícího výboru o činnosti a naplňování projektových závazků a rozhodovat o sporných otázkách, které se nepodaří vyřešit jednáním na úrovni Řídícího výboru.

Řídící výbor

Společným výkonným a řídícím orgánem je Řídící výbor, složený z jednotlivých partnerů. Jeho předsedkyní je vědecká ředitelka SYRI Klára Šeďová. Řídící výbor odpovídá za naplňování závazků projektu, přípravu společných pravidel pro oblast lidských zdrojů a monitoring rizik, za sledování čerpání rozpočtu projektu. Dále pak za vyhledávání strategických rozvojových příležitostí a grantovou strategii, za nastavení koncepce vztahů SYRI k velkým výzkumným infrastrukturám a za koncepci vnitřní i vnější komunikace, jakož i za usměrňování všech ostatních společných záležitostí SYRI.

Mezinárodní vědecká poradní rada (ISAB)

Nezávislé hodnocení činnosti a podněty pro další strategický rozvoj zabezpečuje Mezinárodní vědecká poradní rada (ISAB), která má na starosti mimo jiné každoroční hodnocení personálního složení, rozvoje a výstupů jednotlivých výzkumných oblastí. Zpráva a doporučení ISAB bude vždy projednána společně se stanoviskem a návrhem opatření předloženými Řídícím výborem v Koordinační radě.

Vědecký výbor

Základní odpovědnost za nastavení a realizaci výzkumného zaměření a personálního obsazení v jednotlivých výzkumných oblastech mají jejich koordinátoři, kteří tvoří Vědecký výbor. Jednotlivé výzkumné oblasti jsou postaveny na principu meziinstitucionálních týmů.