Pro média

Odborníci SYRI

Naši odborníci se zaměřují na široké spektrum oblastí, které nesouvisí jen s pandemií covid-19, ta je pouze jakousi laboratoří pro jejich výzkum. Experti SYRI se zabývají každodenním fungováním české společnosti. Jejich portfolio je opravdu široké – patří mezi ně gender, pracovní trh, fungování médií, zdravotnický systém, vzdělávání, právo, ekonomika a řada dalších. Rádi vám okomentují aktuální situaci či poskytnou rozhovor nebo komentář na různá témata - seznam okruhů a jednotlivých expertů najdete zde.

KONTAKT PRO MÉDIA

pr@syri.cz

KONTAKT NA PR MANAŽERA

PhDr. Filip Vrána
vrana@rect.muni.cz
+420 602 216 656

Databáze expertů

Demografové
Ekonomové
Filosofové
Mediální studia
Pedagogové
Politologové
Právníci
Psychologové
Sociologové
Sociální epidemiologové
Sociální geografové
Studium udržitelnosti
Veřejná správa
Zdravotnictví

Ing. Mgr. Olga Angelovská Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 778 464 946 olga.angelovska@fsv.cuni.cz 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Olga Angelovská působí jako odborná asistentka na 1. LF UK a na Fakultě sociálních věd UK. Vyučuje na Karlově univerzitě v českých a anglických programech. Výzkumně se zaměřuje na oblast zdravotní a sociální politiky. Podílela se na projektech národních (např. GAČR – aplikace teorie tří proudů na oblast zdravotnictví) i mezinárodních (John Hopkins University – výzkum neziskového sektoru, ILO – pracovníci ve zdravotnictví). Je členem ČLS JEP.

Volha Audzei Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
vaudzei@cerge-ei.cz

Prof. PhDr. Stanislav Balík Ph.D.

Politologie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 775 570 804 balik@fss.muni.cz Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
Hlavními oblastmi výzkumného zájmu Stanislava Balíka je lokální úroveň vládnutí a moderní česká politika. Pandemie naplno ukázala řadu problémů v institucionálním nastavení veřejné správy, ve vztazích mezi jednotlivými složkami a úrovněmi. Odhalila také důležitost nejnižší úrovně vládnutí ve chvíli krize ve vztahu k samo-správě jednotlivých komunit. V rámci projektu se zabývá otázkami vztahů mezi samostatnou a přenesenou působností obcí a rozdělením kompetencí mezi různé aktéry veřejné správy, a to nejen v kontextu pandemie.

doc. PhDr. Josef Bernard Ph.D.

Sociologie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 210 310 227 +420 777 149 423 Josef.Bernard@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Josef Bernard působí jako vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR a zároveň vyučuje na katedře sociologie FF UHK. Je expertem na problematiku regionálních nerovností, rozvoje venkova a různých forem sociálního znevýhodnění. Ve výzkumu se zaměřuje na sociální situaci periferních regionů, postavení znevýhodněných osob na trhu práce, prostorovou diferenciaci voelbního chování a každodenní život ve venkovských obcích. V rámci projektu SYRI se věnuje zejména souvislostem mezi sociálními nerovnostmi, místem bydliště a zdravím. Zkoumá též vliv různých životních událostí na zdravotní stav.

Alena Bičáková Ph.D

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 224 005 200 alena.bicakova@cerge-ei.cz CERGE-EI

Alena Bičáková získala titul M.Phil. na University of Cambridge v UK a doktorát na Johns Hopkins University v USA. Poté pracovala dva roky jako výzkumnice v Evropském Univerzitním Institutu ve Florencii. Od roku 2007 působí na CERGE-EI. Ve svém výzkumu se zaměřuje na ekonomii trhu práce a některá další témata z oblasti aplikované mikroekonomie jako jsou genderové nerovnosti, ekonomie vzdělání, či formování politických preferencí. V poslední době se zabývá především vlivem délky rodičovské dovolené na uplatnění matek na trhu práce a na dlouhodobé výsledky dětí.  Spolu s několika zahraničními spoluautory také dlouhodobě zkoumá vliv ekonomické situace v době nástupu na vysokou školu na výsledky a kariéru studentů. Zajímá se také o vliv možnosti práce z domova a dalších flexibilních forem práce na zaměstnanost žen s malými dětmi a work-life balance.

Mgr. Jaroslav Bílek Ph.D.

Politologie Zařazení: Juniorní výzkumník
jaroslav.bilek@fsv.cuni.cz,  Katedra politologie Univerzity Karlovy
Hlavními oblastmi výzkumného zájmu Jaroslava Bílka jsou autoritářské režimy, volební manipulace, politická represe a vztahy mezi vládou a její armádou. Všechna tato témata přirozeně souvisí s otázkou populismu, polarizace a probíhající pandemie covid-19. Od počátku pandemie totiž sledujeme, že různé druhy politických režimů reagují na situaci odlišně.
Tomáš Cirhan se zabývá převážně novými stranami tzv. politických podnikatelů. Mezi hlavní oblasti jeho výzkumného zájmu patří organizace politických stran, nové antiestablishmentové a populistické strany, a to převážně ve střední a východní Evropě. Politické strany jsou v českém kontextu hlavními aktéry na politické scéně a úspěch nových antiestablishmentových stran představuje výraznou změnu v politice řady post-komunistických zemí, včetně ČR. Konkrétně tento projekt bude analyzovat strany politických podnikatelů, jejich vliv na stranický systém v ČR a roli personalizace politických stran a populismu ve společnosti v období během a po pandemii.
Václav Cvrček působí na Ústavu Českého národního korpusu FF UK, kde se věnuje zejména kvantitativní empirické jazykovědě. Mezi jeho výzkumné zájmy patří zejména registrová variabilita, metodologie korpusové lingvistiky, gramatika a otázky jazykového standardu. V projektu SYRI se bude věnovat kvantitativní korpusově založené analýze diskurzu, a to především na datech online médií.

Doc. Jan Čapek Ph.D.

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 493 283 Jan.Capek@econ.muni.cz  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity
Jan Čapek se věnuje empirické makroekonomii, zejména s využitím dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy. V rámci SYRI se bude zabývat predikční schopností makroekonomických modelů v období krizí, např. krize covid-19, a také odhadům účinnosti dopadů fiskálních opatření na ekonomický vývoj země, opět s ohledem na detailní výzkum efektů v krizových obdobích. Jan Čapek působí na Masarykově univerzitě.

PhDr. Daniel Čermák Ph.D.

Sociologie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 210 310 227 daniel.cermak@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Daniel Čermák se specializuje na lokální a regionální vládnutí (politické elity a leadership, politická participace, regionální rozdíly, institucionální důvěra). Působí jako vědecký asistent na Sociologickém ústavu v oddělení Lokálních a regionálních studií. V projektu by se rád věnoval propojení jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti připravenosti na krize různého typu (COVID-19, klimatická změna apod.) a jejich celkové resilienci.

Andrea Dalecká se zabývá vlivy environmentálních a sociálních faktorů na rozvoj civilizačních onemocnění a jejich rolí v kontextu stárnutí české populace.

Jakub Dienstbier působí na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Odborně se zaměřuje na právní aspekty zajišťování národní bezpečnosti, jako je mimořádné vládnutí nebo civilní kontrola ozbrojených sil; také těmto otázkám se bude věnovat v SYRI.

PhDr. Karolina Dobiášová, Ph.D. je odbornou asistentkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde přednáší a garantuje kurzy Úvod do veřejného zdravotnictví a Podpora zdraví.  Působí také na Fakultě sociálních věd UK, kde přednáší sociální politiku. V rámci svých výzkumných aktivit se věnuje zdravotně sociální péči o vulnerabilní skupiny, zdraví migrantů, roli pacientů ve zdravotnickém systému a politice implementace telemedicíny. Byla spoluřešitelkou řady národních a mezinárodních projektů v oblasti zdravotní a sociální politiky.

doc. JUDr. Tomáš Doležal Ph.D., LL.M.

Zdravotnictví Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 221 990 747 tomas.dolezal@ilaw.cas.cz Ústav státu a práva Akademie věd České republiky

Tomáš Doležal je v současné době vedoucím oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.  a současně vedoucím Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky.  Dále je odborným asistentem na Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva I. LF UK v Praze a externím pedagogem PF v Praze a Olomouci.  Věnuje se především problematice medicínského práva a deliktního práva. Právě těmto oblastem je věnována většina jeho publikací, ať článků, či monografií.

Mgr. Ing. Eva Dubovská Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
eva.dubovska@centrum.cz

doc. Mgr. Radka Dudová Ph.D.

Sociologie Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 210 310 352 +420 776 389 808 Radka.Dudova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky
Radka Dudová působí jako vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR a zároveň vyučuje na katedře sociologie na FF UK. Je expertkou v oblasti sociologie genderu, rodiny a sociálních nerovností. Věnuje se výzkumům na téma rodičovství, péče o děti a o seniory, postavení žen a starších osob na pracovním trhu a reprodučních práv žen. Pracovala jako postdoktorandka v Department of Political Science na univerzitě v Leidenu v Nizozemí a studovala sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a na Université Paris V. René Descartes. V rámci projektu SYRI se zaměřuje na výzkum genderových dopadů pandemie covidu-19 a dopadů pandemie na rodiče a na jejich postavení na pracovním trhu.

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová CSc.

Demografie Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
dzurova@natur.cuni.cz  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK
Dagmar Dzúrová je expertkou výzkumu v oblasti územních rozdílů zdravotního stavu populace a sociálních nerovností v oblasti zdraví. V posledních letech se účastnila řady mezinárodních projektů v rámci programů FP7 a Horizon2020. V dubnu 2022 získala prestižní ocenění Donatio Universitatis Carolinae Univerzity Karlovy. V projektu se bude věnovat výzkumu demografických a geografických nerovností ve zdraví. Dagmar Dzúrová působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V SYRI povede výzkumnou oblast zaměřenou na Sociální nerovnosti.

Mgr. Martin Fico

Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 704 610 485 fico@ped.muni.cz  Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity

Martin Fico se zabývá výzkumem zaměřeným na učitelskou přípravu a prestiží učitelského povolání. Ve výzkumné činnosti využívá kvantitativní i kvalitativní metody, jejichž základy také vyučuje na Pedf MUNI. Ve výzkumu SYRI zkoumá, jak probíhá adaptace ukrajinských žáků do českých škol a jaká opatření na podporu sociálně znevýhodněných žáků využívají vybrané školy.

Mgr. Andrea Gilchrist Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Juniorní výzkumnice
andrea.gilchrist@med.muni.cz  Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity

Andrea Gilchrist nyní působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu zdravotnických věd jako odborný pracovník ve výzkumu a zároveň již několik let působí pracovně v zahraničí (Spojené království), kde získala praxi v intenzivní péči, klinickém výzkumu, edukaci lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků a v kontrolní činnosti při zajišťování kvality a bezpečnosti práce a poskytované péče u lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb. Zabývá se výzkumem v oblasti rizik poškození zdraví při výkonu povolání ve zdravotnictví. Své zkušenosti a dlouholetý profesní zájem o využívání vhodných preventivních postupů a opatření na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví a retence zejména nelékařských zdravotnických profesionálů využije v projektu SYRI. 

PhDr. David Greger Ph.D.

Pedagogika Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 605 585 594 david.greger@pedf.cuni.cz Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

David Greger se zabývá výzkumem nerovností ve vzdělávání, hodnocením kvality vzdělávání od předškolního po střední školství, a srovnáváním vzdělávacích systémů.  Mezi jeho hlavní témata patří odklady školní docházky, víceletá gymnázia, výběrové základní školy a přijímací zkoušky, podpora znevýhodněných žáků a škol.

Jakub Grossmann Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 604 516 124 jakub.grossmann@cerge-ei.cz

Absolvoval doktorské studium na CERGE-EI. V současnosti pracuje jako analytik ekonomiky v České národní bance a působí jako výzkumník v think-tanku IDEA. Ve svém výzkumu se zaměřuje na problematiku trhu práce a aplikovanou mikroekonometrii.

PhDr. Petra Guasti M.A., Ph.D.

Politologie Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 210 310 204 petra.guasti@soc.cas.cz   Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Petra Guasti je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR a docentkou v oboru teorie demokracie na Institutu politických studií FSV UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje na rekonfiguraci politického prostoru z pohledu reprezentace, demokratizace a populismu. V projektu se bude věnovat výzkumu kvality demokracie v komparativním kontextu a experimentálnímu výzkumu možností deradikalizace.

JUDr. Vojen Güttler

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 221 990 743 vojen.guttler@ilaw.cas.cz Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Alexander Hansak Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 224 005 241 alexander.hansak@cerge-ei.cz CERGE-EI

Mgr. Zuzana Harmáčková Ph.D.

Studium udržitelnosti Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 702 012 022 harmackova.z@czechglobe.cz Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Praha
Zuzana Harmáčková se zabývá výzkumem scénářů budoucího vývoje ve spolupráci s experty, politickými představiteli a zástupci veřejnosti. Zjišťuje, které faktory pomáhají budovat odolnost společnosti a přírody v situaci současných globálních změn.

PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 267 224 215 jaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Jaroslava Hasmanová Marhánková působí jako odborná asistentka na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Její expertíza spočívá v oblastech sociologie zdraví a medicíny a sociologie stárnutí se zaměřením především na genderové aspekty a zobrazování stárnutí. V rámci projektu SYRI se zabývá otázkou konstrukce rizik v kontextu politik očkování a přístupů různých aktérů k očkování (nejen v kontextu pandemie Covid-19).

Doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík Ph.D.

Politologie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 494 609 havlik@fss.muni.cz Katedra politologie Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
Hlavními oblastmi výzkumného zájmu Vlastimila Havlíka jsou politické strany, volební chování, populismus a politika v České republice v širším srovnávacím kontextu. Probíhající pandemie představuje jednak příležitost, ale též výzvu pro populistickou politiku. V rámci projektu se zabývá otázkou populistické a antipopulistické komunikace, volebním chováním a formováním populistických postojů v kontextu pandemie.

Prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 222 112 305 tomas.havranek@fsv.cuni.cz   Institut ekonomických studií, Fakulta Sociálních věd Univerzity Karlovy
Tomáš Havránek se ve svém výzkumu zaměřuje především na makroekonomii a vývoj a aplikace metod syntézy empirické literatury (meta-analýza). Působil jako poradce viceguvernéra České národní banky, jeho výzkum byl publikován například v Journal of the European Economic Association. V současnosti je podle databází RePEc a Microsoft Academic nejcitovanějším českým ekonomem a je též členem Národní ekonomické rady vlády. V projektu se bude zabývat aplikací meta-analýzy pro vyhodnocování opatření související s pandemií a kalibrací makroekonomických modelů. Je zakladatelem projektu zrusme-inflaci.cz.

Doc. PhDr. Zuzana Havránková Ph.D.

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 222 112 330 zuzana.havrankova@fsv.cuni.cz Institut ekonomických studií, Fakulta Sociálních věd Univerzity Karlovy
Zuzana Havránková se zabývá především makroekonomií, měnovou ekonomií a ekonomií životního prostředí. Její výzkum byl publikován například v časopisech Review of Economics and Statistics, Journal of International Economics a Review of Economic Dynamics. V roce 2018 získala Cenu Kateřiny Šmídkové pro nejlepší českou ekonomku. Nyní patří podle databáze RePEc mezi 150 nejúspěšnějších ekonomek na světě. V projektu se bude zabývat aplikací meta-analýzy pro vyhodnocování opatření související s pandemií a kalibrací makroekonomických modelů.

Mgr. Marie Heřmanová Ph.D.

Mediální studia Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 210 310 240 marie.hermanova@soc.cas.cz,  Sociologický ústav Akademie věd České republiky
Marie Heřmanová je antropoložka, věnuje se výzkumu sociálních sítí a internetové kultury. Mezi její výzkumná témata patří role influencerů v mediální a politické komunikaci, šíření dezinformačních a konpsiračních narativů na sociálních sítích a reprodukce sociálních a genderových nerovností v online prostředí. V rámci projektu SYRI se věnuje zkoumání role influencerů a internetových opinion-leaderů v krizové komunikaci a dopadů digitálních platforem na trh práce.

doc. PhDr. Petr Hlaďo PhD.

Pedagogika Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 493 520 hlado@phil.muni.cz Ústav pedagogických věd, Filozofická katedra, Masarykovy Univerzity
Petr Hlaďo se zabývá výzkumem pracovní schopnosti učitelů a vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků. Zjišťuje, které faktory ovlivňují kapacitu učitelů plnit fyzické a duševní pracovní požadavky učitelské profese a jak se tento stav promítá do syndromu vyhoření, duševní pohody (well-beingu) a mimopracovního života. Aktuálně ve výzkumu SYRI zkoumá, jak probíhá adaptace ukrajinských žáků do českých škol.
Vít Hloušek je profesor evropské politiky na Masarykově univerzitě. Odborně se věnuje srovnávací politologii a soudobým dějinám. Aktuálně analyzuje stranický euroskepticismus ve střední Evropě, podnikatelské strany v Evropě a roli hlav států ve vztahu k dalším aktérům politického systému. V rámci projektu SYRI se věnuje problematice tvorby české politiky a pozice v rámci Evropské unie v širším kontextu evropského víceúrovňového vládnutí a srovnávání vlivu hlav států na politiku vybraných evropských zemí.

JUDr. Mgr. Filip Horák Ph.D.

Právo Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 720 202 230 horakfil@prf.cuni.cz  Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzity Karlovy
Filip Horák se odborně věnuje zejména otázkám hodnot a axiomů v právní argumentaci, principu proporcionality a vyvažování základních práv, jakož i interdisciplinárním tématům (právo a politologie, právo a psychologie). V rámci projektu SYRI se zaobírá především problematikou přípustnosti a proporcionality povinného očkování (nejen) proti covid-19 a empirickým výzkumem legitimity mimořádného vládnutí v krizových situacích.

Anna Houštecká Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 224 005 136 anna.houstecka@cerge-ei.cz CERGE-EI

Mgr. Lenka Hrbková Ph.D.

Politologie Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 549 497 996 +420 728 752 197 hrbkova@mail.muni.cz Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU

Lenka Hrbková působí jako odborná asistentka na Katedře politologie Masarykovy univerzity. Ve výzkumu se zaměřuje na témata související s veřejným míněním, politickými postoji a politickým chováním. Metodologicky se zaměřuje mimo jiné na experimentální výzkum v politologii. Ve své disertační práci jako první v české politologii využila právě experimenty. Za disertaci získala Cenu rektora Masarykovy univerzity. V letech 2018/2019 působila jako Fulbright stipendistka na Northwestern University, kde se účastnila experimentálního výzkumného semináře Jamese N. Druckmana.  V projektu se zabývá polarizací postojů a důvěrou veřejnosti k politickým institucím.

RNDr. Klára Hulíková-Tesárková Ph.D.

Demografie Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 221 951 562 klara.hulikova@natur.cuni.cz   Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Klára Hulíková-Tesárková se zabývá demografickými aspekty šíření onemocnění covid-19. Dále pak demografickými aspekty úmrtnosti.

Mgr. Jan Charvát M.A., Ph.D.

Politologie Zařazení: Juniorní výzkumník
jan.charvat@fsv.cuni.cz   Institut Politologických Studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Jan Charvát se dlouhodobě věnuje problematice politického extremismu a radikalismu. Konkrétně se zabývá otázkami spojenými s krajní pravicí (neonacismus, neofašismus, reakční populismus) a levicí (marxismus-leninismus, trockismus, anarchismus) a rasismem a antisemitismem, zejména v jeho současných podobách. Zároveň se zaměřuje i na studium subkultur (skinheads, punk aj.), zejména v jejich politických rozměrech a otázkách jejich radikalizace. V tomto ohledu se zabývá zejména obsahovou analýzou White Power Music a formováním (politické) identity členů subkultur. V posledních letech pracuje i s otázkou populismu, dezinformací a jejich vlivu na radikalizaci a polarizaci společnosti.

Dr. Johana Chylíková

Sociologie Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 210 310 231 johana.chylikova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Johana Chylíková se ve své vědecké práci zabývá především metodologií sociálních věd a specializuje se na problematiku měření v sociálních vědách. Dále se také zabývá výzkumem autoritářských postojů a studiem socio-ekonomického a kulturního zázemí vysokoškolských studujících. Vyučuje sociologii na Technické univerzitě v Liberci a management sociálněvědních dat na Fakultě sociálních věd UK v Praze.

doc. PhDr. Roman Chytilek Ph.D.

Politologie Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 549 494 235 +420 602 965 027 chytilek@fss.muni.cz Katedra politologie, FSS MU
Roman Chytilek se odborně věnuje především rozhodovacím procedurám a srovnávací politologii s důrazem na politické strany, volební systémy a volby. Je jedním z průkopníků experimentální politologie a experimentálního studia bezpečnosti v českém prostředí. V SYRI se bude věnovat koordinátorské roli a výzkumu pravidel vertikální dimenze vládnutí. Chytilek je docentem politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Mgr. David Jágr Ph.D.

Politologie Zařazení: Juniorní výzkumník
david.jagr@fsv.cuni.cz   Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Pandemie přinesla prostor pro další prohlubování stávajících politických krizí, demokratických diskonfigurací a polarizace společnosti i politického spektra. Projekt proto bude analyzovat faktory, které hnaly populismus během pandemie, a to na legislativní i exekutivní úrovni. Protože se parlamentní demokracie ocitají nejen pod tlakem krizových situací, ale i alternativních koncepcí vůči liberální demokracii, zaměří se projekt vedle analýzy proměn společnosti i na výzkum politických elit.

Lucie Jarkovská je socioložka, věnuje se otázkám genderu a sexuality ve vzdělávání. Je autorkou knihy Gender před tabulí a spoluautorkou knih Etnická rozmanitost v české škole, S genderem na trh či Diverzifikace předškolního vzdělávání v ČR. Věnuje se popularizaci sociálních věd a překladu sociologických konceptů pro nesociologickou především pedagogickou veřejnost. Téma feminismu a genderových výzkumů popularizuje skrze stand-up Duo docentky.

Klára Kalíšková Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 777 831 368 klara.kaliskova@cerge-ei.cz CERGE-EI

Klára Kalíšková zastává funkci odborného asistenta na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze. Je také vědeckou asistentkou na Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR a výzkumnicí think-tanku IDEA při CERGE-EI. Mezi její výzkumná témata patří ekonomie trhu práce a aplikovaná ekonometrie se zaměřením na genderové rozdíly na trhu práce a roli veřejných politik v jejich formování. Aktivně se také podílí na hodnocení procesů tvorby politik v ČR se zaměřením na zaměstnanost a sociální dopady, například jako členka Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při Radě Vlády ČR.

Doc. PhDr. Petr Kaniok Ph.D.

Politologie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 493 571 +420 733 614 215 kaniok@fss.muni.cz Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MUNI
Petr Kaniok je docentem na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a v Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě. V rámci projektu se bude zabývat zejména odolností politických institucí v evropské politice a jejich reformou.

PhDr. Martina Klicperová CSc. DSc.

Psychologie Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 604 632 948 martina.klicperova@praha.psu.cas.cz  Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Systematicky se zabývá psychologickými aspekty demokratičnosti, přechodu k demokracii a postkomunistické totality. Mj. postulovala postkomunistický syndrom a jeho symptomy. V projektu SYRI se bude mj. věnovat výzkumu demokratického občanství, zdrojům demokratičnosti, jakými je politická kultura, občanský nacionalismus a slušnost a důsledkům pro chování v současných kontextech, zejména ve vztahu k podléhání hoaxům a populistickým svodům.

Alena Kluknavská působí jako odborná asistentka na Katedra mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy Univerzity. Její expertíza spočívá v oblastech politické komunikace se speciálním výzkumným zaměřením na populistické, radikálně-pravicové a postfaktuální politické diskurzy a na vzájemný vliv politiky a médií. V rámci SYRI se zabývá otázkou politické komunikace, zejména populistické a antipopulistické komunikace na sociálních sítích, v kontextu kriz se zřetelem na pandemii COVID-19.

Mgr. Jan Kober LL.M.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 221 990 749 jan.kober@ilaw.cas.czFilozofická fakulta Univerzity Karlovy
Jiřina Kocourková sleduje analýzy reprodukčního chování v Česku. K jejím tématům patří například plánované rodičovství a asistovaná reprodukce nebo populační a rodinná politika.

PhDr. Lenka Kollerová Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 222 221 652 kollerova@praha.psu.cas.cz Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Lenka Kollerová se věnuje psychologickému výzkumu sociálního a emočního vývoje dospívajících. Zabývá se zejména otázkou, co zvyšuje či snižuje riziko agrese a vyčleňování mezi vrstevníky. Sleduje mimo jiné cesty, jak mohou učitelé podporovat bezpečné prostředí ve třídách a zdravý vývoj dospívajících.

Prof. Lubomír Kopeček Ph.D.

Politologie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 494 331 kopecek@fss.muni.cz  Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
Lubomír Kopeček je profesorem na Katedře politologie a zástupcem ředitele Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se věnuje hlavně minulosti a současnosti české politiky a dále srovnávací politologii. Je autorem či spoluautorem řady knih a odborných článků, například Éra nevinnosti. Česká politika 1989‒1997 (Barrister & Principal 2010) nebo The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics (s Vítem Hlouškem a Petrou Vodovou, Palgrave Macmillan 2020).

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 224 963 274 jolana.tesinova@lf1.cuni.cz 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Jolana Kopsa Těšinová je přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se otázkami veřejného zdravotnictví, medicínského práva a postavením pacientských organizací. Je vedoucím autorem mezioborové publikace Medicínské právo. Je členkou Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR a akreditační komise pro obor Veřejné zdravotnictví.

Mgr. Bc. Michal Koščík Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 725 914 824 +420 549 493 312 koscik@med.muni.cz Lékařská fakulta MU
Michal Koščík je přednostou Ústavu veřejného zdraví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zabývá se otázkami veřejného zdravotnictví, zdravotnického práva a práva informačních technologií. Je prvním autorem komentáře Zákona o veřejném zdravotním pojištění. Je členem poradního sboru výzkumné infrastruktury CZECRIN a národním zpravodajem Evropské asociace zdravotnického práva (EAHL). V SYRI povede výzkumnou skupinu, která se bude věnovat efektivitě zdravotního systému.
Zuzana Kotherová působí jako odborná asistentka na 1. LF UK a na Fakultě sociálních věd UK. Ph.D. získala na Masarykově univerzitě v oboru Veřejná ekonomie. Mezi její výzkumné zájmy patří především primární péče, komparativní zdravotní politika a studium zdravotních systémů se zaměřením na roli a zájmy zdravotně-politických aktérů. V současné době je členkou řešitelského týmu projektu Horizon zabývajícím se váhavostí k očkování (VAX-TRUST). Jako Professeur Invitée opakovaně působila na Rennes I Université (2010 a 2018) a Université Catholique de Lille (2022).

doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová Ph.D.

Filosofie Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 221 183 316 alicekoubova@seznam.cz Filosofický ústav Akademie věd České republiky
Alice Koubová je česká filosofka působící na Filozofickém ústavu Akademie věd ČR . K jejím tématům patří etika péče, etická kultura organizací, performativita, vtělené poznání a vztah kultury a vědy. Od roku 2020 je koordinátorkou výzkumného programu Strategie AV21 s názvem Odolná společnost pro 21. století, na který navazuje její výzkumné téma SYRI zaměřené na podmínky a schopnost komunit a institucí čelit nenadálým krizím. Alice Koubová je držitelkou Prémie Otto Wichterle, Ceny Josefa Hlávky, Ceny předsedkyně AVČR a Ceny Libellus Primus.

doc. Ing Ondřej Krčál Ph.D.

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 496 332 Ondrej.Krcal@econ.muni.cz  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity
Ondřej Krčál se věnuje behaviorální a experimentální ekonomii. Ve svém výzkumu se zabývá tématy v oblasti měření preferencí včetně měření časové nekonzistence a hodnoty času a vybranými tématy z oblasti veřejné ekonomie, jako jsou přispívání na veřejné statky a designování systému daňové kontroly. Ondřej Krčál působí na Masarykově univerzitě.

PhDr. Alena Křížková Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 210 310 352 Alena.Krizkova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Alena Křížková je vědeckou pracovnicí a vedoucí oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Zabývá se ekonomickou nezávislostí žen, genderovými rozdíly v odměňování, kombinací práce a péče, genderovými vztahy v organizacích a v podnikání, prodlužováním pracovního života, digitalizací a prekarizací trhu práce. Je nositelkou Prémie Otto Wichterleho Akademie věd ČR v roce 2009. V letech 2014 – 2015 získala Fulbrightovo stipendium a na Arizona State University prováděla intersekcionální kvalitativní výzkum podnikání znevýhodněných skupin populace ve srovnání ČR a USA. Je členkou redakční rady časopisu Gender a výzkum, členkou Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a řídících pozicích při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a členkou řídícícho týmu Global Women´s Entrepreneurship Policy (Global WEP) výzkumné sítě. Je národní expertkou za ČR v Scientific analysis and advice on gender equality in the EU (SAAGE), která reportuje o vývoji genderové rovnosti přímo Evropské komisi.

Albert Kšiňan se věnuje výzkumu problémového chování mezi dospívajícími, především užívání alkoholu a návykových látek. Rovněž se zaměřuje na problematiku výchovy a vývoj osobnosti.

doc. MUDr. Lubomír Kukla CSc.

Zdravotnictví Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 224 963 268 lubomir.kukla@lf1.cuni.cz 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Kukla Lubomír je odborným asistentem Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva a zabývá se otázkami veřejného zdravotnictví a sociální pediatrie. Opakovaně byl hlavním řešitel národních projektů GA ČR a byl mezinárodním koordinátorem projektu WHO ELSPAC (European longitudinal study of pregnancy and childhood). Je spoluzakladatelem a vědeckým sekretářem odborné Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP. Je členem řady mezinárodních profesních organizací (ISPCAN – International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, ISOOP (International Society for Social Paediatrics and Health Care).

Ivana Kulhánová se zabývá demografickými aspekty úmrtnosti, hlavně na novotvary. K jejím tématům patří také sociální nerovnosti ve zdraví.

Prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc.

Právo Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 602 339 028 kyselaj@prf.cuni.cz  Katedra politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Jan Kysela se zabývá obecnými otázkami ústavní teorie, v posledních letech zejména doktrínou a modely dělby moci, avšak také parlamenty (účel, role, působnosti, struktura) nebo teorií tvorby práva. V SYRI se bude věnovat dvěma tematickým okruhům. Jednak adaptaci českého právního prostředí na zvládání krize obdobné té koronavirové, jednak roli středoevropských prezidentů jako činitelů vyvolávajících politické a ústavní krize, či naopak přispívajících k jejich řešení. 

Mgr. David Lacko Ph.D.

Psychologie Zařazení: Juniorní výzkumník
david.lacko@mail.muni.cz Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
David Lacko dokončuje doktorát na FF MU, je vědeckým pracovníkem v Psychologickém ústavu AV ČR a je členem Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS) na FSS MU. Dlouhodobě se věnuje mezikulturnímu výzkumu a psychometrice a statistice. V projektu SYRI se zaměřuje na zkoumání dopadu pandemie covid-19 na vnímanou legitimitu protipandemických opatření v obecné populaci.

doc. PhDr. Lukáš Linek Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 603 162 291 lukas.linek@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Lukáš Linek se věnuje voličskému chování a postojům k politice. Mezi hlavní výzkumná témata patří volební účast a stabilita a změna ve voličském chování. V rámci SYRI se věnuje zkoumání vlivu volební kampaně a konzumace médií na změny voličského chování, hodnocení politiků a polarizaci ve společnosti.

Tomáš Lintner působí na Ústavu pedagogických věd FF Masarykovy univerzity, kde zkoumá sociální vztahy žáků, studentů a učitelů a vliv sociálních vztahů na šikanu, riziko droup-outu a šíření postojů. Ve výzkumu SYRI aktuálně zkoumá integraci ukrajinských žáků do českých škol a efektivitu motivačních stipendii na výkonnost vysokoškolských studentů.

doc. Mgr. Kateřina Lojdová Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 549 495 582 lojdova@ped.muni.cz Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Kateřina Lojdová se zabývá zejména pregraduální přípravou učitelů. Pracovala ve výzkumných týmech věnujících se etnografii diverzity v přípravě učitelů, řízením třídy u studentů učitelství a jejich mentorů a mocenskými vztahy ve třídách studentů učitelství na praxi. Řešila také projekt zaměřený na soukromé alternativní školy. Byla oceněna za vynikající výsledky výzkumu MUNI Scientist.

Jakub Lonský Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
jakub.lonsky@liverpool.ac.uk
Michala Lustigová se zabývá zdravotním stavem populace a jeho měřením. Dále pak sociálními nerovnostmi ve zdraví a dopadem životního stylu na zdraví.
Alena Macková  se věnuje proměnám politické komunikace a politického jednání v souvislosti s transformací mediálního prostředí a mediálních praktik. Zaměřuje se na komunikaci politických aktérů v online prostředí i na komunikaci a mediální praxe občanů a jejich možné dopady na postoje lidí, polarizaci a politické jednání. V SYRI se bude zaměřovat jak na komunikaci politiků v době krize a její dopady, tak na determinanty konspiračního myšlení. Působí na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI.

Mgr. Denisa Macková Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 549 495 064 denisa.mackova@med.muni.cz Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity

Denisa Macková nyní působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu zdravotnických věd jako odborný pracovník ve výzkumu po dlouholetém zahraničním působení (8 let v Království Saúdské Arábie), kde získala cenné zkušenosti v oblasti edukace lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků. Byla součástí týmu k zajišťování kvality a bezpečnosti práce v nemocničním zařízení univerzitního charakteru. Podílela se na vytváření nemocničních standardů sloužících k poskytování kvalitní péče pacientům. Podílela se na procesech přípravy k získání národních (CBAHI) a mezinárodních (JCI) akreditací/reakreditací. Své zkušeností týkající se zajištění kvality péče o pacienty, zkušenosti s vytvářením edukačních programů pro lékařský a nelékařský zdravotnický personál a ochranu zdraví pacientů a zkušenosti s výzkumem nyní využije v projektu SYRI. 

Mgr. Jakub Mácha

Zařazení: Juniorní výzkumník
macha.j@czechglobe.cz

PhDr. Zdenka Mansfeldová CSc.

Sociologie Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 210 310 563 zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz  Sociologický ústav Akademie věd České republiky
Zdenka Mansfeldová se specializuje na politickou sociologii a zaměřuje se na studium fungování moderních demokracií a jejich institucí, sociologické aspekty bezpečnosti, politické i nepolitické formy reprezentace zájmů, s dlouhodobým zájmem o sociální dialog.

Ing. Aleš Maršál M.A., Ph.D.

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 777 071 297 ales.marsal@gmail.com   CERGE-EI
Aleš Maršál získal doktorát na Univerzitě Karlově. Poté působil na Univerzitě ve Vídni a dlouhodobě pracuje jako seniorní výzkumník v Národní bance Slovenska. Ve svém výzkumu se zaměřuje na finanční ekonomii a teoretickou makroekonomii. Konkrétněji se jeho vědecká práce věnuje využití modelů dynamické všeobecné rovnováhy k pochopení, jak a proč hospodářský cyklus ovlivňuje ceny aktiv. V projektu se bude věnovat studiu ekonomických nákladů inflace a jejich vlivu na ocenění vládních dluhopisů.

RNDr. et Mgr. Renáta Mikešová Ph.D.

Sociologie Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 210 310 235 renata.mikesova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky
Renáta Mikešová se specializuje na lokální a regionální vládnutí (politické elity a leadership, politická participace, regionální rozdíly) či migraci a integraci cizinců. Působí jako postdoktorandka na Sociologickém ústavu v oddělení Lokálních a regionálních studií. V projektu by se ráda věnovala propojení jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti připravenosti na krize různého typu (COVID-19, klimatická změna apod.) a jejich celkové resilienci.

doc. Ing. Štěpán Mikula Ph.D.

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 493 809 stepan.mikula@econ.muni.cz  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity
Štěpán Mikula působí na Masarykově univerzitě jako vědecký pracovník specializovaný na empirickou mikroekonomii. Zabývá se zejména tématy v oblasti ekonomie trhu práce: determinantům vnitřní i mezinárodní migrace, diskriminaci na trhu práce nebo diskriminaci v přístupu k veřejným službám. V rámci České republiky se věnuje výzkumu dopadů poválečného osidlování Sudet na rezidenční migraci, formování sociálního kapitálu a na volební chování, efektům kvality životního prostředí na vnitřní migraci a na diskriminaci sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. V aplikovaném výzkumu se soustředí zejména na analýzy populace zahraničních pracovníků v České republice.

Jiří Milička je kvantitativní a korpusový lingvista, v projektu SYRI má tedy za úkol vytěžovat textová data, výsledky statisticky zpracovávat a následně je interpretovat. Některé metodologické postupy vyvíjí tomuto projektu tak říkajíc na tělo.

JUDr. MgA. Jakub Míšek Ph.D.

Právo Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 549 495 322 Jakub.Misek@law.muni.cz Právnická fakulta Masarykovy Univerzity
Jakub Míšek je odborným asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho hlavním oborem je ochrana soukromí a osobních údajů. Zaměřuje se také na právní úpravu informací veřejného sektoru a otevřených dat, data governance a výzkumných dat. Od roku 2019 je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Od února 2015 působí na Ministerstvu vnitra ČR jako člen projektového týmu Otevřená data. Jeho hlavními úkoly jsou licencování otevřených dat, otevřená data a ochrana osobních údajů a tvorba legislativních návrhů pro otevřená data v České republice.

Mgr. Jana Navrátilová Dis., Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 549 497 054 navratilova@mail.muni.cz Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Pavlína Netrdová se zabývá metodologickými otázkami spojenými s měřením regionální a prostorové diferenciace a aplikací prostorových analýz a využití GIS v sociálně-geografickém výzkumu.

Mgr. Barbora Nohlova

Zařazení: Juniorní výzkumník
nohlova.b@czechglobe.cz
Martina Novotná působí jako odborná pracovnice a PhD. studentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Ve své práci se specializuje na neformální politické online diskuze v prostoru sociálních sítích, specificky se pak zaměřuje především na prvky neslušnosti, netolerance a téma polarizace. V rámci SYRI projektu se bude primárně věnovat politické komunikaci a online participaci –  charakteristiky a bariéry v době krize.
Dino Numerato je sociolog. V projektu se bude věnovat výzkumu komunikace v kontextu rizika a nejistoty a zvláštní pozornost bude věnovat důvěře v očkování a expertní vědění. Numerato v letech 2006 až 2013 působil na italské Univerzitě Bocconi v Miláně, od roku 2013 do roku 2015 na britské Loughborough University. V současnosti působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a to konkértně na katedře sociologie a v Centru pro sociální a ekonomické strategie (CESES). Coby hlavní spoluřešitel projektu za Univerzitu Karlovu je členem řídícího výboru SYRI.

Mgr. Jana Obrovská Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 774890818 obr@mail.muni.cz Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Jana Obrovská se věnuje problematice diverzity ve vzdělávání, inkluzivnímu vzdělávání a roli socio-kulturního znevýhodnění ve vzdělávacím procesu. Metodologicky se zaměřuje na kvalitativní výzkum, s důrazem na školní etnografii.

Christian Ochsner Dr. rer. pol.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 224 005 173 christian.ochsner@cerge-ei.cz CERGE-EI
Pavel Ondřejek se dlouhodobě věnuje otázkám teorie lidských práv, proměnám veřejného práva a systémovým přístupům k právu. V projektu analyzuje rozhodovací činnost soudů vztahující se k vybraným aspektům regulace přijímané během pandemie nemoci covid-19 a dále úlohu principů předběžné opatrnosti a proporcionality.

PhDr. Ján Palguta Ph.D., M.A.

Ekonomie Zařazení: Seniorní výzkumník
jan.palguta@econ.muni.cz   Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity
Ján Palguta se věnuje aplikovanému výzkumu v rámci ekonomie veřejného sektoru, zejména reakcemi firem na korporátní zdanění, dopady regulace veřejných zakázek na jednání zadavatelů a vlivy volební soutěže na veřejné rozpočty. Dosud obdržel několik prestižních ocenění a stipendií. V projektu SYRI se věnuje výzkumu daňových nástrojů určených pro překlenutí krizových období a zkoumání vlivu důvěry ve veřejné instituce na koordinaci společnosti během krizí. Ján Palguta v současnosti působí částečně na Masarykově univerzitě a Univerzitě CUNEF.

Michel Perottino se věnuje pozorování a analýze změn české politiky v posledním čtvrt století (resp. po r. 1989), zjm. stranických aktérů (politických stran a hnutí), od polistopadové stabilizace až po současných důležitých změn (např. personalizace politiky, digitalizace atp.), nejen v důsledku pandemie Covidu, či války na Ukrajině. V rámci SYRI se bude věnovat proměnám českého politického prostoru, především politických stran a modelu vládnutí, a to nejen v souvislosti s dopady pandemie Covid-19 ale třeba i v rámci vývoje na mezinárodním (evropském) poli.

Hynek Pikhart se dlouhodobě zaměřuje na výzkum nerovností a determinant zdraví uvnitř i mezi jednotlivými evropskými státy, zejména výzkumu měření socioekonomického postavení člověka v průběhu jeho života, a vztahu tohoto postaveni ke zdravotním a vývojovým výsledkům.

Jitka Pikhartová se zabývá sociální epidemiologií, především vlivem sociodemografických faktorů a sociální exkluze na pozdější zdravotní stav, a také vlivu mateřských sociodemografických faktorů na dětské výstupy.

prof. PhDr. Andrea Pokorná Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 778 543 693 apokorna@med.muni.cz Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity

Andrea Pokorná je přednostkou Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a proděkankou pro nelékařské studijní programy a informační technologie, zabývá se problematikou kontinuální podpory kvality poskytovaných zdravotních služeb, otázkami ochrany a podpory zdraví profesionálních pečujících i pacientů, možnostmi zavádění informačních technologií do zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na identifikaci rizik při poskytování péče, je zakladatelkou Systému hlášení nežádoucích událostí na národní úrovni. Je členkou několika pracovních skupin při MZČR. V roce 2022 byla zvolena prezidentkou Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) pro období 2023-2025. V SYRI bude řešit výzkumné úkoly zaměřené na profesionální pečující a faktory ovlivňující retenci a fluktuaci zdravotnických pracovníků v resortu jako celospolečenský problém.

doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová Ph.D.

Psychologie Zařazení: Seniorní výzkumnice
polackova@praha.psu.cas.cz  Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Iva Poláčková Šolcová se zabývá psychikou a prožíváním člověka a skupiny v extrémních podmínkách např. izolace a omezení, psychologií zdraví a sociální psychologií. K jejím vědeckým tématům dále patří emoce a afektivní procesy a motivace a jejich vývoj v průběhu života.

PhDr. Daniela Prokschová Ph.D.

Sociologie Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 210 310 237 daniela.prokschova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky
Daniela Prokschová se bude zabývat především výzkumem občanského vzdělávání a mediální gramotnosti na základních a středních školách. Tato témata jsou velmi aktuální v dnešní době narůstajícího populismu a výskytu dezinformací ve veřejném prostoru, které ještě akcelerovala pandemie covidu-19. Cílem občanského vzdělávání a mediální výchovy je posílení zájmu o politiku, vědomí vlastní politické efektivity a schopnosti kritické analýzy mediální produkce. Výzkum se zaměří zejména na střední odborná učiliště a školy v socioekonomicky znevýhodněných regionech, protože právě zde je spatřován velký potenciál ke snížení nerovností ve vzdělávání, politické participaci a zmírnění společenské polarizace.

doc. Ing. Mariola Pytliková Ph.D.

Ekonomie Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 739 211 312 Mariola.Pytlikova@cerge-ei.cz   CERGE-EI

Mariola Pytliková působí jako odborný asistent na CERGE UK Univerzity Karlovy  a jako vědecký pracovník na Národohospodářském ústavu AV ČR. Zabývá se tématy v oblasti ekonomie trhu práce a pracovně-právních vztahů. Ve svém výzkumu se věnuje tématům týkajícím se mezinárodní migrace, studuje např. determinanty a důsledky mezinárodní migrace a etnické diverzity pracovních sil. V této oblasti se Mariola například věnovala vlivu jazykové blízkosti, změny klimatu, postojů vůči přistěhovalcům, sociálních dávek, práv přistěhovalců a konfliktů na mezinárodní migraci. Dále se zabývá strukturou a dynamikou mezd na trhu práce, genderovými rozdíly a příjmovými nerovnostmi na trhu práce. Je nositelkou prestižní ceny Kateřiny Šmídkové 2015 a Mladého Ekonoma 2005 od České společnosti ekonomické.

Ivan Ropovik se věnuje výzkumu robustnosti a integrity poznání v edukačních a behaviorálních vědách. Specificky, mezi oblasti jeho zájmu patří především meta-výzkum, syntéza empirických výsledků, metodologie vědy a kvantitatívní inference.

Martin Sedláček se věnuje možnostem i limitům měření v sociálních vědách. V oblasti pedagogických věd se zabývá problematikou řízení vzdělávacích institucí a analýzou vzdělávacích výsledků. Zjišťuje mimo jiné, jak ředitelé škol skrze procesy vedení ovlivňují výstupy vzdělávání. Ve výzkumu SYRI dále aktuálně řeší, jak se začínající učitelé adaptují v nové roli. 

RNDr. Jitka Slabá Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 221 951 422 jitka.slaba@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Doc. Sergey Slobodyan Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 224 005 230 sergey.slobodyan@cerge-ei.cz CERGE-EI

Simon Smith je sociolog a odborník v komunikačních studiích. V letech 1997 až 2012 působil postupně na britských univerzitách West of Scotland (Paisley), Salford a Leeds. Od roku 2013 do roku 2015 působil na Sociologickém ústavě SAV, kde napsal knihu o participativním novinářství na základě etnografického výzkumu ve dvou bratislavských redakcích (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-52965-3). Od roku 2016 působí v ISS, kde vedl projekt Narativizace krize (https://iss.fsv.cuni.cz/narrating-crisis). V rámci SYRI se bude soustředit na otázky produkce zpráv, vztahů mezi novináři a vědci nebo diskurzivní konstrukce krizovosti během pandemie.

JUDr. Ivo Smrž Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 221 990 711 ivo.smrz@ilaw.cas.cz Ústav státu a práva Akademie věd České republiky
Ivo Smrž působí na Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i. v oddělení soukromého práva a Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. V rámci vědecké činnosti se zaměřuje na soukromé právo, zejména na civilní deliktní právo a právo medicínské. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, dříve rovněž působil v advokacii.
Jakub Stauber se specializuje na výzkum organizací politických stran. Působí jako odborný asistent na Katedře politologie IPS FSV UK, kde v roce 2020 obhájil svoji disertační práci na téma Vzorce institucionalizace politických stran v České republice. Odborně se zaměřuje na výzkum organizací moderních politických stran a aplikaci kvantitativních metod výzkumu v politologii.
Jana Straková se zabývá výzkumem nerovností ve vzdělávání a aplikací výzkumných poznatků do vzdělávací politiky.

Mgr. Jonáš Syrovátka

Zařazení: Juniorní výzkumník
414631@mail.muni.cz Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová Ph.D.

Pedagogika Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 549 493 338 salamounova@phil.muni.cz Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykovy Univerzity
Zuzana Šalamounová se věnuje otázkám pregraduální přípravy studentů učitelství. Řeší, co by měli absolventi učitelství umět při vstupu do praxe a jak připraveni se cítí začínající učitelé. Zabývá se možnostmi intervence u učitelů v praxi.

prof. Mgr. Klára Šeďová Ph.D.

Pedagogika Zařazení: Vedoucí výzkumné skupiny
+420 775 102 548 ksedova@phil.muni.cz  Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU

Klára Šeďová je expertkou v oblasti výzkumu školního vzdělávání. Výzkumně se zabývá především otázkami výukové komunikace a vztahem různých komunikačních přístupů k žákovskému učení. Věnuje se také problematice vzdělanostních nerovností a otázce, jak nerovnosti zmírňovat. Klára Šeďová působí na Ústavu pedagogických věd FF Masarykovy univerzity, v institutu SYRI pracuje na pozici vědecké ředitelky.

doc. Ing. David Špaček Ph.D.

Veřejná správa Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 549 497 963 +420 732 400 061 david.spacek@econ.muni.cz Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity
David Špaček se odborně věnuje především reformám a fungování veřejné správy. V posledních letech se zaměřuje zejména na digitalizaci veřejné správy, zapojování veřejnosti do veřejné správy, strategické plánování, meziobecní spolupráci a podporu lokální ekonomiky. V projektu SYRI se bude věnovat dopadům pandemie covid-19 na řízení a fungování úřadů a systémová rizika české veřejné správy, která ovlivňují její resilienci.

Ing. Dominika Tóthová Ph.D.

Zařazení: Juniorní výzkumník
+420 549 497 438 dominika.tothova@econ.muni.cz  Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity

Mgr. Elena Tulupova Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Juniorní výzkumnice
+420 224 963 431 elena.tulupova@lf1.cuni.cz 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Elena Tulupova působí jako odborná asistentka na 1. LF UK. Ph.D. získala na Přírodovědecké fakultě UK v oboru Molekulární biologie, genetika a virologie. Mezi její výzkumné zájmy patří především dostupnost zdravotní péče, zdravotní politika a zdraví migrantů a etnických minorit.

Jan Vávra se ze  sociologického pohledu zabývá různými aspekty vztahu společnosti a životního prostředí. Působí v oddělení Lokálních a regionálních studií Sociologického ústavu AV ČR a externě přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své výzkumné práci se věnuje zejména spotřebě potravin, jejich mimotržní produkci a regionálnímu udržitelnému rozvoji obecně. V rámci projektu SYRI bude zkoumat vztahy mezi spotřebou a pěstováním potravin, zdravím a socio-ekonomickými i prostorovými nerovnostmi.

Mgr. Lucie Vidovićová Ph.D.

Zdravotnictví Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 549 497 587 vidovicova@fss.muni.cz Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity
Mgr. Lucie Vidovićová, PhD. je socioložka a sociální gerontoložka. Jako odborná asistentka působí na katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, a je spoluzakladatelkou Centra pro výzkum stárnutí CERA tamtéž. V roce 2018 byla zvolena vice-prezidentkou Mezinárodní sociologické asociace, výzkumné sekce pro stárnutí (ISA RC11). V rámci ISA působí také jako členka poradního orgánu pro rovnost, diverzitu a inkluzi.  Mezi její dlouhodobé výzkumné zájmy patří sociologie stárnutí, témata věkové diskriminace, aktivní stárnutí a sociální vyloučení. Provádí výzkum pro národní i evropské orgány a pracuje jako konzultantka pro řadu implementačních projektů. Lucie také spolupracuje s různými vládními a nevládními organizacemi v oblasti seniorské advokacie a v oblasti popularizace vědy. Do roku 2020 působila jako vedoucí pracovní skupiny pro prostorové vyloučení v rámci evropské sítě COST Action ROSEnet. V roce 2020 byla jmenována členkou Výboru pro práva starších lidí při Radě vlády pro lidská práva. V SYRI pracuje na přípravě metodiky pro záchranné složky v kontextu novodobých výzev, a to zejména s cílem lépe podpořit ochranu zdraví stárnoucí populace.

Jakub Vlček je doktorský student a juniorní výzkumník zabývající se výzkumem v oblasti začínajících učitelů – konkrétně jejich subjektivně vnímanou připraveností ze studií. Rovněž se výzkumně zabývá tématy spojenými s výukovou komunikací a profesním rozvojem učitelů.

Petr Voda je odborným asistentem na Katedře politologie a v Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě. V rámci projektu se bude zabývat zejména vztahem mezi populismem, percepcí pandemie a politickým a volebním chováním občanů České republiky.

Lenka Vochocová se věnuje politické komunikaci v online prostředí, teoriím veřejné sféry a jejich aplikaci na digitální éru, jejím východiskem je kritická teorie. Specificky se zaměřuje na expresivní formy online participace, diskurzivní vylučování různých aktérů v debatách o polarizujících tématech, reprezentace marginalizovaných skupin v mediované veřejné sféře, genderové aspekty online komunikace a provázanost řady diskriminačních faktorů (intersekcionalita). V SYRI se soustředí zejména na šíření protisystémových postojů a protiliberální rétoriku v online komunikaci o krizových tématech (pandemie covid-19, ruská agrese na Ukrajině) a na roli ideologicky ukotvených imaginárních online identit v šíření těchto postojů. Věnovat se bude také studiu novinářské profese v kontextu globálních krizí. 

Lenka Waschková Císařová se věnuje oběcně proměně novinářské práce, konkrétněji z pohledů vlivu vlastnictví, důsledků transformace, technologických změn, či emocí novinářů. Specializuje se také na lokální úroveň žurnalistiky a lokální média. V projektu SYRI se bude soustředit na proměny novinářské práce v souvislosti s krizemi různého typu. Působí na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MUNI.

Doc. Kateřina Zábrodská Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 221 403 909 zabrodska@psu.cas.cz Psychologický ústav Akademie věd České republiky

Kateřina Zábrodská se specializuje na psychologii pracovního zdraví a metodologii sociálně-vědního výzkumu. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na identifikaci individuálních, organizačních a sociálních faktorů ovlivňujících pracovní well-being a resilienci pedagogických pracovníků a pracovnic na různých úrovních vzdělávacího systému. Je konzultantkou v problematice ne/etického chování na pracovišti a sociálního bezpečí. 

Paolo Zacchia Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumník
+420 224 005 174 paolo.zacchia@cerge-ei.cz CERGE-EI

Newslettery

K pravidelnému odběru newsletterů se přihlašte na e-mailu vrana@rect.muni.cz

SYRI

Jak správně označovat SYRI:

SYRI je zkratkou pro Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik. SYRI je vědecké konsorcium Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd ČR. Při reportážích můžete v případě potřeby krácení uvádět: Národní institut SYRI nebo jen SYRI.

Vědecká ředitelka Klára Šeďová

Fotografie poskytnuté k mediální prezentaci:

Vědecká ředitelka - Klára Šeďová

Press kit

Logotyp SYRI

Logotyp je k dispozici ve vektorových i rastrových formátech jako jsou .AI .EPS .SVG .PDF .JPG .PNG

Jednotlivé balíky jsou rozděleny dle barevých prostorů CMYK, RGB a PANTONE a obsahují jak celobarevné, tak monochromatické varianty.

Logotyp SYRI bez dovětku

Stáhnout balíček logotypu SYRI bez dovětku

Logotyp SYRI s českým dovětkem

Stáhnout balíček logotypu SYRI s českým dovětkem

Logotyp SYRI s anglickým dovětkem

Stáhnout balíček logotypu SYRI s anglickým dovětkem

Fotografie dle oblastí

Balíky fotografií dle tématických oblastí určené pro tiskové materiály a články o institutu SYRI.

Jejich složení je nasledující:

  1. Komunikace, riziko a nejistota
  2. Právo a vládnutí
  3. Společenská odolnost
  4. Socioekonomické nerovnosti
  5. Polarizace a populismus
  6. Efektivita zdravotního systému
  7. Vzdělávání
  8. Ekonomické dopady
  9. Trh práce

FAQ

Často kladené otázky (FAQ)

Institut SYRI je elitním vědeckým pracovištěm sdružujícím vědce Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Činnost SYRI je financována z prostředků Evropské unie, z Národního plánu obnovy.