Sdílejte

Zdravotnictví
Efektivita zdravotního systému

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 778 543 693 apokorna@med.muni.cz Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity

Andrea Pokorná je přednostkou Ústavu zdravotnických věd Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a proděkankou pro nelékařské studijní programy a informační technologie, zabývá se problematikou kontinuální podpory kvality poskytovaných zdravotních služeb, otázkami ochrany a podpory zdraví profesionálních pečujících i pacientů, možnostmi zavádění informačních technologií do zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na identifikaci rizik při poskytování péče, je zakladatelkou Systému hlášení nežádoucích událostí na národní úrovni. Je členkou několika pracovních skupin při MZČR. V roce 2022 byla zvolena prezidentkou Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP) pro období 2023-2025. V SYRI bude řešit výzkumné úkoly zaměřené na profesionální pečující a faktory ovlivňující retenci a fluktuaci zdravotnických pracovníků v resortu jako celospolečenský problém.