Sdílejte

Tiskové zprávy
Vzdělávání

Jak může soukromá škola pracovat s potřebami žáků?

05.12.2022

Soukromé školy bývají spojovány s utvářením sociálních nerovností ve společnosti, neboť se kolem nich kumulují zejména děti z rodin s vyšším socioekonomických statusem. Avšak i tyto děti mají své individuální vzdělávací potřeby, kterým je třeba věnovat pozornost. Vyskytují se v nich žáci a žákyně s nadáním, se speciálními vzdělávacími potřebami i dalšími individuálními potřebami. Zjistit, jak na jejich potřeby reaguje vybraná soukromá škola, bylo cílem výzkumu pod vedením Kateřiny Lojdové z Národního institutu SYRI katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Klima ve škole pak výrazně ovlivňuje osobnost ředitele.

Výzkum vybrané soukromé základní školy ukázal, že škola usiluje o vyrovnávání nerovností mezi žáky uvnitř tříd zejména tím, že intenzivně pracuje s jejich potřebami. „Žáci na námi pozorované škole dostávají ve výuce pravidelně prostor pro svoji volbu, například jaký text chtějí zpracovat, s kým chtějí spolupracovat a kde se tomu budou věnovat,“ uvedla Lojdová, která vedla výzkumný tým vědců z katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, který financovala Grantová agentura České republiky.

Soukromá škola zkoumaná naším týmem zmírňuje nerovnosti mezi žáky uvnitř tříd tím, že intenzivně pracuje s jejich individuálními potřebami. „Učitelé žákům vychází vstříc, mají zájem o pohodu ve třídě, ale toto vše směřují k dosažení stanovených výukových cílů,“ říká Kateřina Lojdová, která bude téma nerovností ve vzdělávání dále rozvíjet v Národním institutu SYRI.

Učitelé na vybrané soukromé škole podle další z autorek výzkumu Jany Kratochvílové směřují zcela záměrně ke stanoveným výukovým cílům a současně vhodnou komunikací řeší potřeby žáků, včetně těch, které mohou odvádět pozornost ve výuce od učiva. Učitelům k tomu napomáhá i dobrá znalost individuálních zvláštností žáků a důsledná práce s pravidly ve třídě.  „Pro učitele na námi pozorované škole je typické reflektovat proces učení i jeho výsledek spolu s žáky, pracovat s kritérii hodnocení a zejména vést k tomu žáky tak, aby jejich učení mohlo být individualizované a docházelo k pokroku žáků,“ uvedla Kratochvílová.

Výzkum ukázal, že pro učitele na této škole je typické vzájemné intenzivní sdílení hodnot, vizí či zkušeností z výuky. Otevřenost, sdílení a seberozvoj jsou společné všem napříč sborovnou.

„Oproti učitelům některých škol jsou odlišnosti spíše v kolektivní než v individuální identitě, která je podporována ředitelem školy,“ říká Lojdová. Právě ředitelé jsou v tomto procesu klíčovým prvkem, neboť sdílení vize, hodnot a zejména jejich skutečné žití a demonstrování v praxi školy při jednání s rodiči, žáky i učiteli podporuje utváření společné MY ve škole. „Ředitelé, kteří vytvářejí podmínky pro sdílení hodnot jejich diskutování v týmu, pomáhají pedagogům uvádět je do života,“ dodává Kratochvílová.

 

 

Kontakt

doc. Mgr. Kateřina Lojdová Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 549 495 582 lojdova@ped.muni.cz Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity